QUICK TURN 250MA

Product: Turning

机床参数

Specification 中心距 - 500U mm 中心距 - 1000U mm
加工能力 最大回转直径 660 mm / 25.98 in660 mm / 25.98 in
最大加工直径 360 mm / 14.170 in360 mm / 14.170 in
最大棒材加工能力 (受卡盘影响) 80 mm / 3.2 in80 mm / 3.2 in
最大加工长度 504 mm / 19.860 in1024 mm / 41.820 in
主轴 卡盘尺寸 10 in10 in
最大转速 4000 rpm 4000 rpm
电机功率 (30 分钟额定) 18 kw / 25.0 hp18 kw / 25.0 hp
上刀塔 刀具数量 12 12
最大转速 5000 rpm 5000 rpm
进给轴 行程(X轴) 225 mm / 8.86 in225 mm / 8.86 in
行程(Z轴) 605 mm / 23.82 in1125 mm / 44.29 in