QUICK TURN 200MA

Product: Turning

机床参数

Specification 中心距 - 500U mm 中心距 - 1000U mm
加工能力 最大回转直径 660 mm / 25.98 in660 mm / 25.98 in
最大加工直径 360 mm / 14.170 in360 mm / 14.170 in
最大棒材加工能力 (受卡盘影响) 65 mm / 2.6 in65 mm / 2.6 in
最大加工长度 535 mm / 21.060 in1055 mm / 43.060 in
主轴 卡盘尺寸 8 in8 in
最大转速 5000 rpm 5000 rpm
电机功率 (30 分钟额定) 15 kw / 20.0 hp15 kw / 20.0 hp
上刀塔 刀具数量 12 12
最大转速 5000 rpm 5000 rpm
进给轴 行程(X轴) 225 mm / 8.86 in225 mm / 8.86 in
行程(Z轴) 605 mm / 23.82 in1125 mm / 44.29 in