QUICK TURN 200

Product: Turning

机床参数

Specification 中心距 - 500U mm 中心距 - 1000U mm
加工能力 最大回转直径 660 mm / 25.98 in660 mm / 25.98 in
最大加工直径 350 mm / 13.780 in350 mm / 13.780 in
最大棒材加工能力 (受卡盘影响) 65 mm / 2.6 in65 mm / 2.6 in
最大加工长度 541 mm / 21.300 in1063 mm / 43.390 in
主轴 卡盘尺寸 8 in8 in
最大转速 5000 rpm 5000 rpm
电机功率 (30 分钟额定) 15 kw / 20.0 hp15 kw / 20.0 hp
上刀塔 刀具数量 12 12
进给轴 行程(X轴) 195 mm / 7.68 in195 mm / 7.68 in
行程(Z轴) 560 mm / 22.05 in1105 mm / 43.50 in